Узаконяване на сондажи за вода

Изготвяне на инженерногеоложки доклади - проекти за добив на подземни води, узаконяване на тръбни кладенци (сондажи), разрешителни за водоползване и подновяване на такива. За изграждане на нов сондаж и експлоатация му е необходим проект за добив на подземни води, след изграждането на сондажа за пускане в експлоатация е необходимо узаконяване пред МОСВ(съответната басейнова дирекция), които дейности се извършват от фирмата на конкурентни цени.