Водопонизителни системи за отводняване на строителни изкупи.

Водопонизителни системи за отводняване на строителни изкупи - Сериозен проблем при изграждането на подземни нива в сгради и съоръжения представлява значителната водообилност на водоносните пластове. Отводняването на строителните изкопи за дълбоко фундираните съоръжения е свързано с големи понижения на водните нива, които се поддържат по време на строителството. Водопонизителните системи представляват изграждане на системи от тръбни кладенци, които понижават нивото на подземните води. Служат за временно отводняване при строителство на сгради. Доброто отводняване зависи от правилното проектиране и изпълнение на системата. Нивото на подземните води е свързано с геоложката среда на района. Особено значимо е прилагането на водопонизителни системи в райони на речни низини, каквито са Пловдив и Пазарджик.